Privacy verklaring Anders Leren

Anders Leren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Anders Leren omgaat met uw persoonsgegevens.

Anders Leren doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Anders Leren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat Anders Leren in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • zal vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als Anders leren deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Anders Leren, gevestigd in het Willibrodus Business Centrum (WBC) te Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via de mail.

Contactgegevens

Anders Leren

WBC

Kennemerstraatweg 464

1851 NG HEILOO

06 – 307 86 483

judith@anderslerenleren.nl

www.anderslerenleren.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Anders Leren verwerkt de persoonsgegevens van u als cliënt en indien van toepassing van u als ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger omdat u een overeenkomst heeft afgesloten voor een dienst met Anders Leren of met Koel en Co, de coöperatie voor ZZP’ers in Zorg waar Anders Leren deel van uit maakt. Ook kan u zelf deze informatie telefonisch of via de mail hebben verstrekt.

 

Anders Leren verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Van de cliënt en indien van toepassing ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • BSN nummer (bij trajecten via de gemeenten die onder de Jeugdwet vallen)
 • ingevulde intakeformulieren/vragenlijsten/checklisten i.r.t. tot de individuele problematiek van cliënt
 • diagnose
 • rapportage over de voortgang van de verleende hulp aan cliënt
 • verslaglegging van telefoongesprekken met ouders/verzorgers van cliënt, school en/of andere hulpverleners
 • overdracht informatie over cliënt via een veilige e-mail VPN verbinding met ouders/verzorgers van cliënt, school en/of andere hulpverleners met uw specifieke toestemming
 • evaluatieformulieren
 • cliënttevredenheidsformulieren

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Anders Leren verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • voor communicatie over de uitnodiging voor intake en over de opdracht ;
 • om uitvoering te geven aan de overeengekomen opdracht
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om de dienst bij u te kunnen verlenen
 • om indien van toepassing materialen bij u af te leveren
 • ten behoeve van de urenregistratie/reiskostenregistratie;
 • om aan u te kunnen factureren
 • ten behoeve de financiële administratie en belastingaangifte conform de wettelijke verplichtingen
 • om nieuwsbrieven en informatie folders te verzenden
 • om uw gedrag op de website te analyseren en daarmee de website en het aanbod van de diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een overeengekomen opdracht met Anders Leren of via Koel & Co middels een beschikking van de gemeente.

Verwijsindex

Voor alle cliënten die via een beschikking via de gemeente via Koel & Co zijn aangemeld (jongeren tot 23 jaar) wordt een zorgsignaal afgegeven in een landelijke digitale lijst, de ‘verwijsindex’, die beheerd wordt door Multisignaal. Dat is belangrijk om verschillende hulpverleners rondom een jongere bij elkaar te brengen. Gezamenlijk kan dan de zorg goed op elkaar afgestemd worden. Bij de start van een traject wordt u hierover geïnformeerd. Het afgeven van een signaal in de verwijsindex kan zonder toestemming van cliënt of diens ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger plaatsvinden. Voor meer informatie www.verwijsindex.tv/ouders.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Anders Leren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is middels een inschrijfformulier op de website of facebook of via een aangekruiste toestemming op een formulier voor aanmelding nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt en bewaard Anders Leren de volgende persoonsgegevens van u:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Anders Leren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

Anders Leren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anders Leren) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij u persoonsgegevens?

Anders Leren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Anders Leren hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • verslaglegging/dossier gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna 15 jaar conform de bewaartermijn van de Jeugdwet
 • financiële administratie conform de wettelijke termijn maximaal 7 jaar

Verstrekking aan derden

Anders Leren deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Anders Leren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee Anders Leren geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Verder kan Anders Leren alleen u persoonsgegevens delen met derden indien u daarvoor schriftelijk specifieke toestemming geeft.

De gegevens die u aan verstrekken wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • uitvoering van jeugdhulpverlening via de Jeugdwet middels beschikkingen van de gemeente (Koel & Co, zorgcoöperatie van ZZP’ers)’
 • zorgrapportage (Zilliz rapportagesysteem van Koel & Co)
 • websitebeheer (Webreturn)
 • websitehosting en backups (Skyberate)
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp).

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Anders Leren verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger op basis van een overeenkomst. Wij kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via judith@anderslerenleren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Anders Leren gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Anders Leren gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Benieuwd naar welke cookies Anders Leren gebruikt? Bekijk ze hier: www.anderlerenleren.nl/cookie-verklaring

Recht omtrent uw gegevens: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Anders Leren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar judith@anderslerenleren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Anders Leren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Anders Leren heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Anders Leren van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Anders Leren hanteert gebruikersnamen en wachtwoorden op alle systemen;
 • Anders Leren pseudonimiseert en zorgt voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Anders Leren maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Anders Leren gebruikt voor mailverkeer een veilige VPN-verbinding
 • Anders Leren test en evalueert regelmatig de maatregelen

Anders Leren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via judith@anderslerenleren.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met Anders Leren. Komt Anders Leren er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.